ĐÂY NHIỆM TÍCH 1&2 – Kim Long (2023)

TÔI.

1.Đây nhiệm tích vô cùng caoquí.Nào chúng ta phục bái tôn thờ.

Và dấu tích ngàn năm lưu ký. Phải kính nhườngnghi lễ mới đây.

Ta hãy lấy Đức Tin bù lại,Nếu giác quan không cảm thấy gì.

2.Dâng về Chúa Cha và ConChúa,Lời tán dương mừng chúc vang hoà.

Cùng vinh phúc,quyền uy,danh giá, Tựa khói trầm bay toả ngát hương.

Để tiến Chúa Thánh Linhtừhậu,Khúc tán dương cảm tạ suốt đời.A-men.

II.

1.Đây nhiệm tích vô cùng caoquí.Nào chúng ta phục bái tôn thờ.

Và dấu tích ngàn năm lưu ký. Phải kính nhườngnghi lễ mới đây.

Ta hãy lấy Đức Tin bù lại,Nếu giác quan không cảm thấy gì.

2.Dâng về Chúa Cha và ConChúa,Lời tán dương mừng chúc vang hoà.

Cùng vinh phúc,quyền uy,danh giá, Tựa khói trầm bay toả ngát hương.

Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu,Khúc tán dương cảm tạ suốt đời.A-men.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated: 25/01/2024

Views: 5603

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.